Erasmus +

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory

W dniach 29.07.2023 do 3.08.2023 r. grupa 14 aktywnie działających członków LGD Ziemi Mińskiej odbyła wizytę studyjną do Portugalii – na  Azory. Wizyta miała na celu rozwijanie kompetencji oraz poszerzenie horyzontów organizacji w celu działań na rzecz edukacji i aktywizacji społeczności lokalnej. Podczas wizyty przedstawiciele LGD, wzięli udział w warsztatach w ramach działań edukacyjnych oraz zapoznali się z działalnością w sferze edukacji dorosłych, a także promocji tych działań. Przedstawiciele LGD Arde pokazali członkom LGD Ziemi Mińskiej piękny ogród botaniczny – Terra Nostra Park oraz gorące źródła oraz zaprezentowali warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem produktów lokalnych. Partnerzy podczas spotkań wspólnie z członkami LGD konsultowali sposoby dalszych, wspólnych działań mających na celu wspieranie edukacji, rozwój obszarów wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację międzypokoleniową oraz rozwój kultury lokalnej przez wspieranie edukacji historycznej. Wizyta studyjna z pewnością zaowocuje wypracowaniem rekomendacji na rzecz dalszego działania w sektorze edukacji dorosłych, aktywizacją grupy docelowej, a przede wszystkich zastosowaniem nabytej wiedzy w dalszej działalności.

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory
czytaj więcej

Wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu Kulturalnie połączeni

W ramach międzynarodowego projektu ”Culturally conected” realizowanego w programie Erasmus + w dniach 12-16 czerwca 2023 r. grupa 14 reprezentantów LGD Ziemi Mińskiej odbyła wizytę studyjną w Hiszpanii. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym obszaru Guadalhorce, głównie z działalnością edukacyjną oraz polegającą na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wzięliśmy udział w warsztatach językowych z młodzieżą, edukacyjnych oraz prospołecznych, które mają na celu wspieranie edukacji, rozwój obszarów wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację międzypokoleniową oraz rozwój kultury lokalnej przez wspieranie edukacji historycznej. Dzięki przeprowadzonym warsztatom z wykorzystaniem oliwek i pomarańczy w słonecznej i malowniczej  poznaliśmy sposoby produkcji oraz promocji produktów lokalnych, które bardzo nas zainspirowały. Liczne spotkania z organizacjami i samorządami pozwoliły nam na zapoznanie się z problemami organizacji oraz zainspirowały nas do nowych rozwiązań jakie możemy wcielić do naszej organizacji.

Bardzo dziękujemy naszym partnerom za miłe przyjęcie, za wymianę doświadczeń oraz za pokazanie wielu ciekawych miejsc i sposobów na atrakcyjną edukację dorosłych.

program wizyty studyjnej Guadalhorce 12-16.06.2023

 

Wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu Kulturalnie połączeni
czytaj więcej

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach programu Erasmus + w dniach 22.01.2023-26.01.2023 r. gościła na swoim terenie Partnerów z Hiszpanii i Portugalii w ramach wizyty studyjnej w celu współpracy międzynarodowej nakierunkowanej na rozwój organizacji. Podczas pobytu w Polsce nasi partnerzy skorzystali z warsztatów językowych, a także wzięli udział w warsztatach kulinarnych i wokalnych aby poznać nasze dobre praktyki. Przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń lokalnych przywitali zagranicznych gości i przedstawili najważniejsze problemy naszych obszarów w kontekście aktywizacji społeczności lokalnej, włączenia społecznego, integracji międzypokoleniowej oraz międzynarodowej, a także edukacji na obszarach wiejskich. Spotkania oraz warsztaty realizowaliśmy w sposób umożliwiający naszym gościom zdobycie wiedzy na temat Polski oraz działań polskich LGD, pozyskując wiedzę na temat funkcjonowania LGD na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Grupą docelową, która odwiedziła nasz teren byli najaktywniejsi członkowie LGD ARDE (3 osoby) i Guadalhorce (3 osoby) – mieszkańcy obszarów wiejskich. Wizyta na terenie LGD ziemi Mińskiej służyła międzynarodowej wymianie dobrych praktyk, prowadzącej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji kulturowej i międzypokoleniowej, a także dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Projekt współpracy Partnerów z zagranicznych LGD z naszym LGD pozytywnie wpłynął na wszystkie nasze organizacje. Dzięki aktywnej działalności stowarzyszeń na rzecz edukacji i włączenia społecznego korzystają mieszkańcy obszarów objętych działalnością 3 partnerskich LGD. Wynikami wizyty Partnerów na obszarze działania naszego LGD jest przede wszystkim wzrost kompetencji oraz jakości pracy dzięki wymianie metod  i sposobów działania osób biorących udział w wizycie, czyli przedstawicieli 3 partnerskich organizacji. Wymiana doświadczeń przyczyniła się do wzrostu aktywności LGD-ów w kierunku dbałości i rozwoju edukacji i kultury, a także pozwoliła nabyć nowe umiejętności i wypracować metody współpracy w celu aktywizacji i edukacji społeczności lokalnej. Rezultaty już są wcielane w życie.

Dziękujemy Gminie Cegłów, Mrozy, Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów oraz Sulejówek za pomoc przy organizacji pobytu oraz warsztatów dla naszych gości.

 

   

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”

Cel główny: Integracja międzypokoleniowa oraz wymiana dobrych
praktyk w zakresie kultury, edukacji i włączenia społecznego poprzez
realizację międzynarodowego projektu partnerskiego.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”
czytaj więcej

Rekrutacja do projektu Kulturalni połączeni

LGD Ziemi Mińskiej Ogłasza rekrutację do projektu „ Kulturalnie połączeni” w ramach programu Erasmus +.

Partnerskie LGD działają na obszarach wiejskich. Członkowie LGD to mieszkańcy wsi i małych miast. Wsie to obszary biedniejsze  względem większych miast. Zamieszkuje tu ludność mniej zamożna, jest ograniczony dostęp do kultury ( mała bądź żadna ilość muzeów, kin, teatrów, centrów spotkań), nauki ( brak szkół wyższych, Uniwersytetów III wieku, organizacji zajmujących się edukacją i aktywizacją). Na obszarach wiejskich z powodu braku możliwości bardzo ograniczona jest aktywność społeczności lokalnej oraz integracja międzypokoleniowa. Z braku dostępu do kultury oraz często z braku środków społeczność zamyka się w domach. Niewątpliwie jest to problem. Dzięki realizacji projektu planujemy zaktywizować grupę ludzi z 3 państw po to by dać im umiejętności, narzędzia i inspirację do dalszych działań na terenie swoich małych ojczyzn.

Dzięki udziałowi w projekcie wszystkich grup pokoleniowych nie dość że nastąpi integracja międzypokoleniowa to jeszcze osoby z defaworyzowanego środowiska wiejskiego podejmą inicjatywę wspierania edukacji, kultury i włączenia społecznego na swoim terenie.

Osoby z grupy docelowej:

  1. Poznają zasady pracy ze społecznością lokalną w innych krajach
  2. Pogłębią swoje kompetencje językowe
  3. Zapoznają się z kulturą i historią krajów partnerskich
  4. Wypracują metody współpracy ze społecznością lokalną
  5. Zwiększy się aktywność społeczna osób biorących udział w projekcie

 

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 3 wizytach studyjnych:

Wizyta studyjna partnerów w Polsce(planowany termin styczeń 2023)

Szablon programu:

Dz1 – przyjazd partnerów

Dz2 – warsztaty językowe + warsztaty kulinarne ( partnerzy + 13 uczestników projektu)

Dz3 – zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym obszaru LGD Ziemi Mińskiej i historią

Dz4 – spotkanie z przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń lokalnych, omówienie najważniejszych problemów

obszaru w kontekście aktywizacji społeczności lokalnej, włączenie społeczne, integracja międzypokoleniowa i

międzynarodowa, edukacja na obszarach wiejskich

Dz5 – wyjazd partnerów – na podstawie wizyty w Polsce partnerzy stwierdzą jakie mamy braki w działaniach edukacyjnych by podczas wizyt w ich kraju wiedzieć na co bardziej zwrócić naszą uwagę

aktywizacja grupy docelowej oraz zastosowanie nabytej wiedzy w dalszej działalności

 

Wizyta studyjna dla grupy docelowej z Polski na obszarze ARDE Portugalia (planowany termin lipiec-sierpień 2023)

Dz. I – przyjazd

Dz. II – zapoznanie z dziedzictwem kulturowym obszaru ARDE z zasadami działalności edukacyjnej grupy

Dz.III – warsztaty międzypokoleniowe z wykorzystaniem produktów lokalnych + warsztaty rękodzielnicze

Dz. IV – spotkanie z organizacjami i samorządami , nawiązanie partnerstw, zapoznanie się z problemami organizacji

Dz V – powrót

 

Wizyta studyjna dla grupy docelowej z Polski na obszarze Guadalhorce Hiszpania (planowany termin czerwiec 2023)

Dz. I – przyjazd

Dz. II – zapoznanie z dziedzictwem kulturowym obszaru Guadalhorce, z zasadami działalności edukacyjnej grupy, głównie

działalnością polegającą na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Dz.III – warsztaty międzypokoleniowe z wykorzystaniem produktów lokalnych (oliwki i pomarańcze)

Dz. IV – Warsztaty językowe z młodzieżą, spotkanie z organizacjami i samorządami, nawiązanie partnerstw,

Dz V – powrót

Każdy z uczestników będzie brał również aktywny udział w pracach ewaluacyjnych projektu.

Szczegóły zawiera regulamin rekrutacji, zgłoszeń dokonujemy na karcie zgłoszenia.

Regulamin_rekrutacji 

formularz zgłoszeniowy E+ kulturalnie połączeni

Rekrutacja do projektu Kulturalni połączeni
czytaj więcej

Wizyta przygotowawcza przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej na Azorach

W dniach 26.09.2022 r. – 29.09.2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza grupy LGD z Polski w Azorach – w Portugali. Koordynator oraz dwóch przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej odwiedzili tereny działania swoich Portugalskich Partnerów. Członkowie LGD w Azorach pokazali przedstawicielom polskiej grupy, że poprawnie wywiązują się ze swoich obowiązków jeśli chodzi o dokumentację i promocję projektu, a także przedstawili polskiej grupie w jaki sposób oni realizują projekty z funduszy unijnych oraz jak realizują działania edukacyjne. Przedstawili nam swój obszar działania oraz problemy z jakimi się spotykają, a także podzielili się dobrymi praktykami, które możemy wykorzystać na naszym terenie.

W trakcie wizyty nawiązano pozytywne relacje, ale przede wszystkim został dopracowany harmonogram realizacji wizyty studyjnej oraz dokonano niezbędnych ustaleń i rezerwacji by ją właściwie zorganizować. Partnerzy wspólnie przygotowali szczegółowy plan pobytu Portugalczyków w Polsce oraz Polaków w Portugalii. Uczestnicy wizyty wymienili się doświadczeniami w zakresie szkoleń, edukacji oraz działań kulturalnych i wyłączeniowych. Dzięki wizycie przygotowawczej nastąpił wzrost kompetencji językowych członków zarówno Polskiego jak i Portugalskiego LGD.

 

Wizyta przygotowawcza przedstawicieli LGD Ziemi Mińskiej na Azorach
czytaj więcej