Nabór 2/2018 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej

Ogłoszenie nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018

Zakres i temat:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – ;Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 324.073,36 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 2 wnioski.

W dniu 28 lutego 2018 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół 2/2018

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem 2/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania 2/2018

Ogłoszenie nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

KOMUNIKAT Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 12 lutego 2018r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 324.073,36 zł. 2   186.375,00  zł

 

W dniu 13 lutego 2018r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 5 marca 2018r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamirozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Ogłoszenie o naborze 2/2018
Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 2/2018

Załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Nabór 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej