Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2018

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – podejmowanie działalności gospodarczej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 660.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 14 wniosków.

W dniu 30 marca 2018 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół nabór 4/2018

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z PROGRAMEM 4/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania 4/2018

KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
czytaj więcej

KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych 660.000,00 zł. 15     900.000,00 zł

 

W dniu 2 marca 2018r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 9 kwietnia 2018r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych
czytaj więcej

NABÓR 4/2018 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY Z GRUP DEAWORYZOWANYCH

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

ogłoszenie o naborze 4/2018

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 uzasadnienie do kryteriów-podejmowanie działalności gospodarczej

 

NABÓR 4/2018 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY Z GRUP DEAWORYZOWANYCH
czytaj więcej