Nabór 5/2016 Podejmowanie działalnosci gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

OGŁOSZENIE PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2016

Zakres i temat:  podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.2 lit. a  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 540 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 12 wniosków.

W dniu 10 lutego 2017 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

protokół z posiedzenia rady 06.02.2017 r.

lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz LSR 5/2016

lista operacji wybranych do dofinansowania 5/2016

OGŁOSZENIE PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

NABÓR PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat:  Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiPodejmowanie działalności gospodarczej

ogłoszenie o naborze 5/2016

załącznik nr 1 planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 lokalne kryteria wyboru operacji do naboru 5/2016

załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

NABÓR PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej