Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze 5/2017 trwającym od 30 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 do godz. 15.00 do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

Nabór 5/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;

ogłoszenie o naborze 5/2017

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 5/2017

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2017
czytaj więcej