Nabór 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 8/2017

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 1 360 576,64,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 7 wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z ogoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

protokół z posiedzenia rady 29 11 2017

lista operacji wybranych

OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH
czytaj więcej

KOMUNIKAT – NABÓR 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 22 listopada 2017r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 8/2017 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  

1 360 576,64 zł.

 

7

 

1 273 354,05 zł

 

W dniu 23 listopada 2017r. Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 10 grudnia 2017r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

KOMUNIKAT – NABÓR 8/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 8/2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

ogłoszenie o naborze 8/2017

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 8/2017

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE 8/2017
czytaj więcej