Legislacje

Przygotowanie i realizacja dzialan w zakresie współpracy z lokalna grupa działania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 października 2015 r. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie 1303

Rozporządzenie 1305

Rozporządzenie 1306

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 907

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1998

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809

Legislacje