Galerie

Szkolenie 5 września 2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 5 września  2018 roku od godziny 9.00 w biurze przy ul.Tuwima 2a lok U3  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

  

Szkolenie 5 września 2018
czytaj więcej

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 11 czerwca  2018 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

    

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 29 maja 2018 r.

Dnia 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu postępowania konkurencyjnego oraz rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu. Omówiono także przygotowanie wniosku o płatność.

      

Szkolenie 29 maja 2018 r.
czytaj więcej

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży

Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy z oku na rok cieszy się coraz większą popularnością. To wydarzenie cyklicznie organizowane w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. W tym roku odbył się 28 maja 2018 roku. Siennickich gospodarzy wsparły miński oddział PTTK , Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Wójt Gminy Siennica, Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy oraz Urząd Marszałkowski. Natomiast patronatem honorowym objęli wydarzenie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Miński oraz Wójt Gminy Siennica.

Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej, sprawdzić się w próbach samarytanki, spróbować swoich sił w slalomach rowerowych na czas oraz rozpoznać rośliny (żywe egzemplarze ze szkolnego ogrodu).

W tegorocznym turniej wzięło udział 84 uczniów. Przyznano I, II i III miejsce w III kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
 2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
 4. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;
 5. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
 6. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
 7. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

               

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży
czytaj więcej

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Sierpcu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Rawski –Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski, Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny, a także zostały omówione błędy, uchybienia i braki załączników jakie popełniają wnioskodawcy w składanych wnioskach ze wszystkich zakresów określonych rozporządzeniem, a także biznesplanach z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR. Uczestnicy poświecili także część szkolenia omówieniu RODO pod kontekstem pracy w LGD.

W trakcie czasu wolnego uczestnicy korzystali z uroków okolicy zwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej podczas przejazdu bryczką konną.

Szkolenie w Sierpcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje.

           

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018
czytaj więcej

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Na terenie powiatu mińskiego od 2014 r. organizowane jest wielkie wydarzenie jakim jest konferencja pszczelarska.  Gromadzi ona włodarzy gmin, przedsiębiorców, rolników oraz przede wszystkim pszczelarzy. Każdego roku poruszany jest ważny aspekt dotyczący pszczelarzy i ich działalności jak też promocji powiatu, terenu LSR oraz współpracy miedzy podmiotami. Podczas konferencji tegorocznej, która odbyła się 3 marca 2018 r. hasłem przewodnim było ” Poznajmy delikatny organizm pszczoły miodnej”. Konferencja była doskonałą okazją do spotkania mieszkańców  objętych LSR LGD Ziemi Mińskiej. LGD Ziemi Mińskiej podczas konferencji promowało Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie LEADER. LGD Ziemi Mińskiej reprezentował sam Prezes Zarządu Piotr Rawski. Udzielał on informacji na temat  możliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. Było obecnych także wielu innych przedstawicieli LGD min. członkowie zarządu i rady, którzy również aktywnie promowali działalność LGD. Ponadto podczas wydarzenia dzięki wydawnictwu, które przedstawia zrealizowane projekty za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej, promowany był dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć z poprzedniego okresu programowego lecz możliwość przybliżenia nowych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z programu LEADER na lata 2014-2020 mieszkańcom terenu LSR.
        

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
czytaj więcej

Szkolenie Rady 22 luty 2018 r.

Dnia 22 lutego 2018 r. dla Radnych LGD Ziemi Mińskiej u urzędzie gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14 zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przypomnienie Radnym zasad oceny wniosków oraz przybliżenie samej specyfiki wniosków składanych do LGD Ziemi Mińskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia budżetu LGD, celów szczegółowych oraz ogólnych.

Omówiono procedury oceny wniosków przez Radę, Przedstawiono Radzie jej kompetencje, uprawnienia i obowiązki. Omówiono także szczegółowo lokalne kryteria wyboru oraz program do obsługi wniosków – omikron nabory.

Szkolenie prowadził Prezes LGD Piotr Rawski oraz Główny specjalista ds. Wdrażania funduszy unijnych Sebastian Zdanowicz, którzy poza powyższym omówili najważniejsze akty prawne obowiązujące LGD  określające funkcjonowanie LGD i rady oraz procedury przeprowadzania naborów i przekazywania stosownej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

   

Szkolenie Rady 22 luty 2018 r.
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.

Dnia 21 lutego 2018 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia( Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), przedstawiciele samorządów terytorialnych a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy.
. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizacja LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są imponujące, LGD ogłosiła 18 naborów, z czego 2 są jeszcze w trakcie trwania. Powoli podpisują się umowy i rozliczają projekty.
Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię.Warsztat częściowo został przeprowadzony metodą  world cafe. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

                   

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.

Dnia 8 stycznia 2018 r. oraz 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenia zostały poprowadzone przez Sebastiana Zdanowicza – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych, Anetę Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej i Paulinę Górną – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR.

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Pozostaje nam życzyć sukcesu w pisaniu wniosków!

                   

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2017

Tradycja kolędowania nie zaginie wtedy gdy będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dobrym pretekstem do tego jest corocznie organizowany, przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej, „Korowód Kolędowy”. Ta impreza o charakterze integracyjnym została zorganizowana już po raz siódmy. W tym roku odbyła się 8 grudnia, przy współpracy z Gminą Mrozy, Gminnym Centrum Kultury w Mrozach i Zespołem Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Swój artystyczny program zaprezentowało 13 grup:

Kolędnicy z GCK w Mrozach, „Przymrozki” (Mrozy), Grupa artystyczna „Górale z Mazowsza” (Stanisławów), Zespół Kolędniczy „Cegłowiacy” z Cegłowa, Latowicki Korowód, Korowód kolędowy z Wiśniewa (gm. Jakubów), Młodzieżówka z Sulejówka, Międzypokoleniowy Zespół Razem z Kałuszyna, „Bez nazwy” (Dobre), Kolędnicy z Jędrzejowa (gm. Jakubów), Kasianiecka (Kałuszyn), Mistowiacy (gm. Jakubów) oraz Anioły z Super Szkoły (Niedziałka, gm. Mińsk Mazowiecki). Wszystkie grupy pięknie się zaprezentowały. Publiczność była zachwycona strojami, śpiewem i grą aktorską kolędników. Stali bywalcy mówili, że są mile zaskoczeni tym jak z roku na rok wzrasta poziom artystyczny. Komisja konkursowa w składzie: Michał Śmigielski – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, Jolanta Kowalczyk – przedstawicielka Gminy Cegłów, Anna Andrzejkiewicz – przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kałuszynie oraz Marek Gałązka – przedstawiciel gminy Mrozy, miała przed sobą trudną decyzję.

Jednogłośnie zdecydowano, że nagrodę główną konkursu „Korowód Kolędowy 2017” otrzymał zespół kolędniczy „Bez nazwy” z Dobrego pod opieką Pani Marioli Chojeckiej (wielokrotni laureaci Korowodów Kolędowych).

Drugie miejsce zajął Zespół Kolędniczy „Cegłowiacy” gdzie pięknym głosem i grą aktorską wyróżniała się Anna Osmakowicz i Tadeusz Lempkowski.

Trzecie miejsce było najtrudniejszą decyzją i zdecydowano, że ex aequo zajmą je dwie grupy: „Latowicki Korowód” pod opieką Jerzego Zawadki oraz Anioły z Super Szkoły pod opieką Elżbiety Roguskiej.

Jury pochwaliło grupę Młodzieżówka z Sulejówka, który wyróżnił się dzięki występom wspaniałych diabłów. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali drobne upominki.

Dziękujemy za  wesołe, a za razem bardzo wzruszające występy, które tak cudownie łączą pokolenia. Dzięki temu, że „chce Wam się chcieć” nasze piękne zwyczaje ocaleją od zapomnienia.

Zwycięzcom gratulujemy wygranych, a wszystkich zapraszamy za rok!

DSC_0593 — kopia DSC_0595 DSC_0614 DSC_0617DSC_0632 — kopia DSC_0642 — kopia DSC_0648 DSC_0651 DSC_0656 — kopia DSC_0657 DSC_0665 — kopia DSC_0666 DSC_0692 DSC_0706 DSC_0712 DSC_0740 DSC_0745 DSC_0752 DSC_0821 DSC_0877 DSC_0936 DSC_0946 DSC_1015 DSC_1016a

Korowód Kolędowy 2017
czytaj więcej