Stowarzyszenie

logoSzansa jaka pojawiła się  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zwłaszcza oś 4 Leader, zainspirowała mieszkańców gmin powiatu mińskiego do założenia stowarzyszenia.
Proces budowania partnerstwa miał charakter oddolny. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, społecznego, gospodarczego i publicznego. Efektem tych działań było zwołanie pierwszego spotkania  w dniu 18 grudnia 2007 r.  w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim w którym uczestniczyło 13 osób, a które zapoczątkowało całą serię spotkań na terenie siedmiu gmin powiatu mińskiego. Dyskutowano o warunkach i możliwościach utworzenia LGD, liczbie gmin, które mogłyby wejść w skład grupy, warunkach formalnych i organizacyjnych funkcjonowania LGD.
Przez cały okres przygotowań do formalnego spotkania – walnego przyszłych członków LGD odbywały się spotkania w gminach, na których informowano o podjętej inicjatywie i zachęcano do udziału w tworzonym stowarzyszeniu.
Wynikiem tych prac było zebranie założycielskie, które odbyło się 28 lipca 2008 r. w obecności 57 osób z siedmiu gmin, które zadeklarowały swój udział w stowarzyszeniu jako osoby prawne lub fizyczne. Kilkuosobowa grupa inicjatywna, która powstała pod przewodnictwem v-ce wójta Jakubowa,  prowadziła rozmowy z wójtami i burmistrzem Halinowa zachęcając ich do wejścia jako członek prawny do stowarzyszenia.
Podejmowano również próby włączenia wszystkich gmin powiatu, ale okazało  się, że część gmin zadeklarowała już swój udział w partnerstwie poza obszarem powiatu, tak, że ostatecznie w skład LGD weszły gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk, Mazowiecki, Siennica i Stanisławów.

W skład grupy założycielskiej weszło 57 osób reprezentujących:

  • 7 podmiotów publicznych
  • 40 podmiotów społecznych
  • 10 podmiotów gospodarczych

Uchwalono statut Stowarzyszenia w dniu 28 lipca 2008 r.
Grupa przyjęła nazwę – Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Wniosek rejestracyjny do sądu złożono w dniu 30 lipca 2008 r. Pierwsze Walne Zebranie członków odbyło się 5 października 2008 r. w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyło w nim  42 osoby.

Wszystkie osoby zaangażowane w LGD pracują społecznie dzieląc czas pomiędzy pracę zawodową, a pracę w stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie