KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2018

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – podejmowanie działalności gospodarczej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 660.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 14 wniosków.

W dniu 30 marca 2018 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół nabór 4/2018

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z PROGRAMEM 4/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania 4/2018

KOMUNIKAT Nabór 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych