OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 8/2017

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 1 360 576,64,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 7 wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z ogoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

protokół z posiedzenia rady 29 11 2017

lista operacji wybranych

OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH