Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Dnia 26 lipca 2016 r. Zarząd LGD Ziemi Mińskiej wystąpił z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji na podstawie § 3 ust. 1 Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji. Wniosek podyktowany był chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR dzięki podniesieniu jakości składanych do LGD wniosków oraz rozwinięciu zapisów zawartych w dotychczasowych kryteriach w celu lepszej przejrzystości kryteriów wyboru operacji, a także planowaną zmianą Wytycznych nr 2/1/2016 MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmianę lokalnych kryteriów poprzedził szereg konsultacji społecznych, z których sporządzono sprawozdanie zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.

 

sprawozdanie

Sprawozdanie z konsultacji społecznych zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.