Aktualności

SZKOLENIE 24.10.2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1.budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

2. zachowanie dziedzictwa lokalnego,

3. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

4. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,

5. wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 24 października  2017 r. tj. wtorek od godziny 09.00 w Sala konferencyjna Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze). Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE 24.10.2017