Aktualności

Walne Zebranie 17.10.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zawiadamia, że w dniu

17 października  2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki,ul.Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej, zarówno wpierwszym jak i w drugim terminie.

 

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1700.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1730.

 

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD

Protokół z WZCz 20 czerwca 2016 r.

Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu Rady

Projekt Uchwały Nr 2 – w sprawie przystąpinia do MROT

Projekt Uchwały Nr 3 – w sprawie powołania Mazowieckiej Sieci LGD

Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie zakupu nieruchomości i upoważnienia Zarządu

Walne Zebranie 17.10.2016 r.