Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 września 2020 roku (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.   

Dokumenty:

 1. Proponowany Porządek obrad WZCz
 2. Bilans 2019
 3. Rachunek Zysków i Strat 2019
 4. Informacja dodatkowa -Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok LGD Ziemi Mińskiej
 5. Protokół WZCz 9.12.2019r.
 6. Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r.
 7. Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019r.
 8. Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu
 9. Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej