Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 29.05.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   29 maja 2023 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.                                                                 

Porządek obrad WZCz 29 maja 2023r.

Walne 5.12.2022r.Protokół i załączniki

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Uchwała Nr 1_05_2023 w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 2_05_2023 w sprawie wyboru Rady

Uchwala-Nr-3_05_2023 w sprawie uchwalenia LSR

Uchwała Nr 4_05_2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r.

Uchwała Nr 5_05_2023 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 29.05.2023 r.