Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 09.12.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w Pałacu „Noce i dnie” w Nowej Pogorzeli w gminie Siennica, adres: Nowa Pogorzel, ul. Pałacowa, 05-332 Siennica, adres strony internetowej: http://www.palac-noceidnie.pl odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.
• Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 16.30.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,
• ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 17.00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 09.12.2019 r.