Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

 

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

 PORZĄDEK OBRAD

Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 17.10.2016r. 

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Uchwała 1 i 2 Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ