Paula

Zakończona ocena wniosków 1/2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2024 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2024 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w §2 ust.1, pkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 36 000,00 €  co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 144 000,00 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynął  1 wniosek.

W dniu 30 stycznia 2024r. wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Dziękujemy Wnioskodawcy za złożenie wniosku.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

lista operacji zgodnych z LSR i Programem

lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady 23 styczeń 2024r. 1_2024 – Infrastruktura niekomercyjna

Zakończona ocena wniosków 1/2024
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   12 lutego 2024 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Porządek obrad 

Protokół Walne Zebranie 11_12_2023r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

LSR_2023_złożona do UM_2024

Plan Komunikacji ze społecznością _LGD ZM 01 2024

Regulamin Rady LGD Ziemi Mińskiej projekt

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

_Procedury wyboru operacji LGD Ziemi Mińskiej

plan szkoleń rada

plan szkoleń zarząd i biuro

Procedura wyboru i oceny grantobiorców_Ziemia Mińska.docx

kryteria wzmocnienie-kapitału-społecznego projekt

kryteria Start DG projekt

kryteria Rozwijanie DG projekt

kryteria Infrastruktura projekt 

Projekt Uchwały Nr 1_02_2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 2_02_2024 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 3_02_2024 w sprawie wyboru Zarządu

Projekt Uchwały Nr 4_02_2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Nr 5_02_2024

Projekt Uchwały Nr 6_02_2024

Projekt Uchwały Nr 7_02_2024

Projekt Uchwały Nr 8_02_2024

Projekt Uchwały Nr 9_02_2024

Projekt Uchwały Nr 10_02_2024

Projekt Uchwały Nr 11_02_2024

Projekt Uchwały Nr 12_02_2024

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024
czytaj więcej

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 DATA:       26 stycznia 2024 r.

GODZINA: 13.00

MIEJSCE: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, sala konferencyjna.

 PROGRAM:

 1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2023 r.
 2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2023 r.
 3. Dyskusja wokół zagadnień:
  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.3.    W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

3.4.    W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do

osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

3.5.    Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

3.6 Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

3.7 Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?

3.8 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2023 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej.

Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 24  stycznia 2024 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  telefon: 25 758 80 68

Zaproszenie – Warsztat Refleksyjny 2024r.

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024
czytaj więcej

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na szkolenie/warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2024r. od godziny 9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest akceptacja Regulaminu rekrutacji i złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy_Wystąpienia publiczne

Program szkolena_Wystąpienia publiczne

Regulamin rekrutacyjny_Wystąpienia publiczne

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja
czytaj więcej

Korowód kolędowy – relacja

W piątek 8 grudnia w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie odbył się „Korowód kolędowy” – XII edycja. W tym roku partnerem konkursu był Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie. „Korowód kolędowy” to uroczystość-konkurs łączący pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

W  konkursie wzięło udział 14 grup kolędniczych:

„SP 2 KLASA 3″z Sulejówka

LATOWICKI KOROWÓD z Latowicza

MISTOWIACY z Mistowa

KOLĘDNICY Z CEGŁOWA

,,WIŚNIEWSKA DZIATWA ZGRANA” z Wiśniewa

ZESPÓŁ KASIENIECKA z Kałuszyna

RADOSNE GWIAZDKI z Jakubowa

MIĘDZYPOKOLENIOWY ZESPÓŁ RAZEM z Kałuszyna

„BEZ NAZWY” z Dobrego

ŚWIĄTECZNA DRUŻYNA Z HALINOWA

WIELGOLESCY KOLĘDNICY z Wielgolasu

DZIECIĘCY ZASPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-LUDOWY ,,STAŚKOWIACY” GRUPA Z PUSTELNIKA

KOLĘDNICY Z CHOBOTU

DZIECIĘCY ZASPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-LUDOWY ,,STAŚKOWIACY” GRUPA Z STANISŁAWOWA

 

Jury:

Michał Śmigielski – Przewodniczący

Anna Piotrkowicz

Dominika Martoń-Jaroszewska

 

Wspaniałe występy, piękne stroje – jury miało naprawdę trudny wybór żeby wybrać zwycięzców. Po burzliwych obradach wyłoniono następujące miejsca:

I miejsce – ŚWIĄTECZNA DRUŻYNA Z HALINOWA

II miejsce – KOLĘDNICY Z CHOBOTU

III miejsce – LATOWICKI KOROWÓD z Latowicza

wyróżnienie – GRUPA „BEZ NAZWY” z Dobrego

 

Dziękujemy współorganizatorom, jury oraz wszystkim artystom oraz ich opiekunom za udział w naszym wydarzeniu, które wprowadziło magiczną atmosferę świąt.

Korowód kolędowy – relacja
czytaj więcej

Ogłoszenie nabór 1/2024 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

1/2024 – Ogłoszenie o naborze- infrastruktura

Załącznik nr 1 wskaźniki – Infrastruktura

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

załącznik nr 3 uzasadnienie lokalnych kryteriów

 

Ogłoszenie nabór 1/2024 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w  Sali Bankietowej Bianco w miejscowości Barcząca  ul. Prosta 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki ( strona internetowa i wskazówki dojazdu https://salabianco.pl/kontakt/ )  odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 1730 zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Anna Gujska – tel. 510-197-058, Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 4 grudnia (poniedziałek) do godziny 1200.

Porządek Walnego Zebrania Członków 11.12.2023r

Protokół WZCz z 29.05.2023r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.
czytaj więcej

Rekrutacja – kursy językowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach językowych: języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego

Kurs odbędzie się w terminie listopad 2023 r.-czerwiec 2024, kurs języka hiszpańskiego będzie obejmował 75 godzin po 45 minut, kurs języka angielskiego będzie obejmował 137 godzin po 45 minut. Kursy będą się odbywały w siedzibie SJO w Mińsku Mazowieckim. Kursy realizowane są w ramach projektu „Kultura Lokalnie. Przestrzenie inspiracji” o akronimie KULT, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  i jest bezpłatny. Więcej informacji w regulaminie kursu.

Chętnych prosimy o składanie wypełnionych zgłoszeń do biura LGD Ziemi Mińskiej lub wysłanie mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 24.11.2023 r. do godziny 12.00

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

formularz zgłoszeniowy jęz. hiszpański

formularz zgłoszeniowy jęz. angielski

Regulamin_kursy_językowe_kult 2023

Rekrutacja – kursy językowe
czytaj więcej

Relacja ze szkolenia

Dnia 07.11.2023 r. w sali konferencyjnej w budynku Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyło się szkolenie, którego tematem był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach szkolenia omówione były m. in. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z tego zakresu, wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 wraz ze sposobem jego wypełniania, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 i zasady ich wypełniania. Na końcu uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Relacja ze szkolenia
czytaj więcej

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu

W dniach 18-20.10.2023 r. grupa 40 osób odbyła wizytę studyjną pt. ,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” na teren działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Grupę docelową tworzyli lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD Ziemi Mińskiej, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD, a także przedstawiciele Partnera – Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z realizacją projektów w ramach PROW 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz plany realizacji PROW 2021-2027. Po czym wzięli udział w dyskusji porównując działania na terenie powiatu Mińskiego. Następnie została zrealizowana wizyta w Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, gm. Pawłów, która powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Grupa zapoznała się z tajemnicą powstania wina, poszerzyła wiedzę na temat prowadzonej działalności i sposobu pozyskiwania funduszy po czym nastąpiła degustacja swojskich potraw.

Drugiego dnia odbyła się Wizyta na Świętym Krzyżu gdzie, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektem dofinansowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz wysłuchali wykładu pt: Działalność kulturalna, a pozyskiwanie funduszy europejskich. Kolejna wizyta została zrealizowana w gospodarstwie B&B Bronkowice – beneficjent (premia) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Członkowie LGD zobaczyli czym zajmuję się gospodarstwo, czyli promocją i wykorzystaniem produktów lokalnych, poznali źródła finansowania działalności oraz poznali sposoby działania – wykorzystania produktów lokalnych, aktywizacji społeczeństwa oraz wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Grupa podczas wykładu pozyskała także cenne informacje nt. wykorzystania środków w ramach LSR na terenie LGD w tym gminy Iwaniska.

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego na teren Województwa Świętokrzyskiego była Wizyta w Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi , który został zaprojektowany w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie zbudowany przez Gminę Nowa Słupia ze środków RPO Woj. Świętokrzyskiego. Gminny Ośrodek Kultury zarządzający placówką korzystał ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki  wizycie studyjnej pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” uczestnicy nabyli wiedzę na temat pozyskiwania funduszy, została pobudzona ich aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Wyjazd z pewnością przyczyni się do przeniesienia poznanych dobrych praktyk na teren działania LGD ZM oraz zapoczątkowanie współpracy międzyregionalnej.

 

 

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu
czytaj więcej