Aktualności

Wyniki naboru 2/2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2024 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2024 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w §2 ust.1, pkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 85 925,07 €  co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 343 700,28 zł.

Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły  3 wnioski.

W dniu 12 kwietnia 2024r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Dziękujemy Wnioskodawcom za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji wybranych do dofinansowania 2/2024 

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem PROW 2014-2020 – 2/2024 

Protokół z posiedzenia Rady Nabór 2_2024

Wyniki naboru 2/2024