Informacje dla wnioskodawców

Infrastruktura niekomercyjna

Drogi gminne lub powiatowe

Podejmowanie działalnosci Gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Inkubator przetwórstwa lokalnego

Współpraca między podmiotami

Wzmocnienie kapitału społeczne

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Uwaga! W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Formularze wniosków:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

Generator Wniosku – otwórz

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

Uwaga! Generator zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) – otwórz

Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)- otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.- otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) – otwórz

Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6 )Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

Umowa o przynaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik 1 zestawienie rzeczowo – finansowe operacji (.pdf) – otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) –otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (.pdf) – otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (.pdf) – otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

Generator Wniosku – otwórz

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

Uwaga! Generator zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z obowiązuje od 07.02.2017 r. ) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) – otwórz

Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)- otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.- otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  15.03.2017 r. (.pdf)- otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczkę:

 Wniosek o zaliczke.pdf

 Wniosek o zaliczke.xls

2) Instrukcja do wniosku:

 Instrukcja wypelniania wniosku o zaliczke.pdf

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

 Wzór gwarancj zaliczkowej.pdf

 Wzór gwarancji zaliczkowej.xls

4) Rejestr Upowarznionych Gwarantów (RUG) – otwórz

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Logo PROW 2014-2020

Logo PROW 2014-2020 (kolor) (.rar 444,34 kB)

Logo PROW 2014-2020 (mono) (.rar 424,22 kB)

Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) (.rar 376,35 kB)

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.pdf 12,49 MB)

Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.rar 11,7 MB)

Symbol UE (JPG) (.rar 71,45 kB)

Symbol UE (EPS) (.rar 120,54 kB)

Informacje dla wnioskodawców