Informacje

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 września 2020 roku (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.   

Dokumenty:

 1. Proponowany Porządek obrad WZCz
 2. Bilans 2019
 3. Rachunek Zysków i Strat 2019
 4. Informacja dodatkowa -Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok LGD Ziemi Mińskiej
 5. Protokół WZCz 9.12.2019r.
 6. Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r.
 7. Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019r.
 8. Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu
 9. Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Szkolenie 23.06.2020 r.

Dnia 23.06.2020 r.  od godziny 19.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. odbyło się szkolenie dla beneficjentów z zakresu

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

  

Szkolenie 23.06.2020 r.
czytaj więcej

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.   

                                  

Szkolenie odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 r. tj. wtorek od godziny 9.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Program szkolenia w załączeniu.

szkolenie 23.06.20

Szkolenie
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny 28.02.2020

Dnia 28 lutego 2020 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia( Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), przedstawiciele samorządów terytorialnych a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy.
. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizacja LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD, przeprowadzonych naborów oraz realizowanych działań aktywizacyjnych. Omówiono także realizację projektów współpracy krajowych i międzynarodowych.  
Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

   

Warsztat refleksyjny 28.02.2020
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny 28.02.2020

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy członków Rady LGD, członków zarządu LGD,  członków LGD, mieszkańców obszaru oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny.

Data: 28 lutego 2020 r. od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Miejsce: Dom Weselny Esta, ul. Przemysłowa 8 05-300 Mińsk Mazowiecki

Prosimy o telefoniczne bądź e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie pod nr telefonu 510196722 – Paulina Gójska, adres e-mail:biuro@lgdziemiminskiej.pl oraz podanie adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych.

W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania.

Podsumowaniem spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2020 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem lub niezwłocznie po potwierdzeniu uczestnictwa oraz podaniu adresu e-mail. Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

program warsztat refleksyjny 28.02.2020 r.

Warsztat refleksyjny 28.02.2020
czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać osobiście w biurze LGD ZM, drogą mailową na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub przesłać na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lokal U3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w terminach podanych poniżej, na spotkaniach zostaną wypracowane wnioski do aktualizacji LSR w tym diagnozy obszaru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania- adres
1 25 stycznia 2020r. godz. 900 OSP Grzebowilk, Grzebowilk ul. Mazowiecka 11, 05-332 Siennica
2 3 luty 2020r. godz. 1100 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3 10 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
4 17 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
5 28 luty godz. 1100 Dom Weselny „Esta” ul. Przemysłowa 8,       05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w procedurę aktualizacji LSR.

Formularz wniosku do aktualizacji LSR

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na „Zawodowy kurs wizażu”. Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek). Kurs odbywa się w systemie weekendowym  w terminie: 11.01.2020 r. – 29.02.2020 r, miejsce kursu: Warszawa ul. Piękna 68. Udział w „Zawodowym kursie wizażu” jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”
czytaj więcej

Kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu” Kursy współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek). Kursy odbędą się w Mińsku Mazowieckim.
Udział w kursach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu
czytaj więcej