Informacje

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16, 00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 16,30 w drugim terminie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.
czytaj więcej

SZKOLENIE 07.05.2019 r.

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. Temat: Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Szkolenie odbędzie się dnia 7 maja  2019 r. tj. wtorek od godziny 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE 07.05.2019 r.
czytaj więcej

Ogłoszenie nabór 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09 kwietnia 2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019

Zakres i temat:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – ;Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 381.650,85 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 4 wnioski.

W dniu 16 kwietnia 2019 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

protokół z dnia 09.04.2019 r.

lista operacji wybranych do dofinansowania

Ogłoszenie nabór 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

NABÓR 1/2019 OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 357.469,04 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 3 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

protokół z dnia 09.04.2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

NABÓR 1/2019 OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH
czytaj więcej

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD ZM

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać drogą mailową na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub przesłać na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lokal U3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w terminach podanych poniżej, na spotkaniach zostaną wypracowane wnioski do aktualizacji LSR w tym diagnozy obszaru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania- adres
1 28 marca 2019r. godz. 1600 Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

ul. Latowicka 9; 05-332 Siennica

3 9 kwietnia 2019r. godz. 1800 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3 13 kwietnia 2019r. godz. 1000 OSP Dębe Wielkie ul. Strażacka 1 05-311 Dębe Wielkie
4 7 maja 2019r. godz. 1100 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
5 17 maja 2019r.godz. 1300 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

FORMULARZ WNIOSKU

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w procedurę aktualizacji LSR.

 

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD ZM
czytaj więcej

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Wszyscy Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zobowiązani są do złożenia po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatnośći końcowej) Ankiety monitorującej postęp realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wypełnioną i podpisaną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok.U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

 

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamirozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

ogłoszenie o naborze 2/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 2/2019

Załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

ogłoszenie o naborze 1/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 1/2019

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
czytaj więcej

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.
Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 

1. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo -wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Szkolenie odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze).

Program szkolenia w załączeniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy członków Rady LGD, członków zarządu LGD,  członków LGD, mieszkańców obszaru oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny.

Data: 21 lutego 2019 r. od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Miejsce: Dom Weselny Esta, ul. Przemysłowa 8 05-300 Mińsk Mazowiecki

Prosimy o telefoniczne bądź e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie pod nr telefonu 510196722 – Paulina Gójska, adres e-mail:biuro@lgdziemiminskiej.pl oraz podanie adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych.

W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania.

Podsumowaniem spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem lub niezwłocznie po potwierdzeniu uczestnictwa oraz podaniu adresu e-mail. Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

program warsztat refleksyjny luty 2019

Warsztat refleksyjny
czytaj więcej