Aktualności

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   12 lutego 2024 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Porządek obrad 

Protokół Walne Zebranie 11_12_2023r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

LSR_2023_złożona do UM_2024

Plan Komunikacji ze społecznością _LGD ZM 01 2024

Regulamin Rady LGD Ziemi Mińskiej projekt

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

_Procedury wyboru operacji LGD Ziemi Mińskiej

plan szkoleń rada

plan szkoleń zarząd i biuro

Procedura wyboru i oceny grantobiorców_Ziemia Mińska.docx

kryteria wzmocnienie-kapitału-społecznego projekt

kryteria Start DG projekt

kryteria Rozwijanie DG projekt

kryteria Infrastruktura projekt 

Projekt Uchwały Nr 1_02_2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 2_02_2024 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 3_02_2024 w sprawie wyboru Zarządu

Projekt Uchwały Nr 4_02_2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Nr 5_02_2024

Projekt Uchwały Nr 6_02_2024

Projekt Uchwały Nr 7_02_2024

Projekt Uchwały Nr 8_02_2024

Projekt Uchwały Nr 9_02_2024

Projekt Uchwały Nr 10_02_2024

Projekt Uchwały Nr 11_02_2024

Projekt Uchwały Nr 12_02_2024

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024