Sebastian Zdanowicz

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.
Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

 

1. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo -wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Szkolenie odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze).

Program szkolenia w załączeniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE
czytaj więcej

KOMUNIKAT – NABÓR 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 01 października 2018r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 7/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informuję, że w odpowiedzi na w/w ogłoszenie o naborze do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT – NABÓR 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
czytaj więcej

KOMUNIKAT – NABÓR 6/2018 „Wspieranie współpracy między podmiotami…”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 01 października 2018r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 6/2018 – wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informuję, że w odpowiedzi na w/w ogłoszenie o naborze do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT – NABÓR 6/2018 „Wspieranie współpracy między podmiotami…”
czytaj więcej

Szkolenie 5.09.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  2. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie odbędzie się 05 września 2018 roku tj. środa godz. 9.00 Miejsce szkolenia:  Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej Tuwima 2a, lok. U-3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie 5.09.2018 r.
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;

ogłoszenie o naborze 7/2018

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 7/2018

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE 7/2018 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2018 „Wspieranie współpracy między podmiotami…”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiwspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

ogłoszenie o naborze 6/2018

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 6/2018

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2018 „Wspieranie współpracy między podmiotami…”
czytaj więcej

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie, Lokalna Grupa
Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza VII konkurs
pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”, w którym
uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach.

 

I. Barszcz regionalny, dania główne
II. Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
III. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
IV. Desery (ciasta i desery)

 

Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami
tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród
potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów
wysokiej jakości.

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”
czytaj więcej

XVI Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W dniu 15 czerwca 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim  zorganizował XVI Targi Pracy i Przedsiębiorczości.  przez na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Na stanowiskach wystawienniczych zaprezentowało się wiele firm i instytucji. Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny uczestniczyło w tym wydarzeniu. LGD Ziemi Mińskiej reprezentował Prezes Zarządu, Piotr Rawski, oraz Sekretarz Zarządu, Sebastian Zdanowicz. Panowie promowali działalność Stowarzyszenia, a także udzielali doradztwa w zakresie pozyskania środków z PROW 2014-2020, w szczególności z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

XVI Targi Pracy i Przedsiębiorczości
czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 11.06.2018 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16, 30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 17,00 w drugim terminie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 11.06.2018 r.
czytaj więcej