Informacje

Konkurs Kulinarny

Konkurs kulinarny

W ramach projektu współpracy pt. „Kultura Lokalnie Przestrzeń Inspiracji” o akronimie KULT realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, pod patronatem Wójta Gminy Jakubów, ogłasza konkurs kulinarny, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach. Celem Konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Motywem przewodnim konkursu jest śliwka jako lokalny surowiec, która musi stanowić jeden ze składników przygotowanej potrawy.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na karcie zgłoszeniowej do dnia 4 kwietnia 2024 roku do godz. 12.00 na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub listownie na adres biura: Biuro LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a lok.U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź dostarczyć osobiście, z tytułem wiadomości: „Kultura Lokalnie Przestrzeń Inspiracji”. ( liczy się data wpływu do biura)

 

Konkurs odbędzie się w OSP w Mistowie, adres: ul. Strażacka 1 a, 05-306 Jakubów o godz. 11.00 dnia 15.04.2024 r.

 

Przedmiot konkursu:

Ocenie konkursowej podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych surowców w postaci śliwek (wg receptury własnej uczestnika Konkursu).

 

Uczestnicy mogą zgłaszać potrawy do Konkursu w 4 kategoriach:

 1. Zupy, dania główne
 2. Przystawki
 3. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
 4. Desery (ciasta i desery)

 

Nagrody:

 1. I,II i III miejsce w poszczególnych kategoriach – dyplom oraz bony na 1000 zł, 800 zł, oraz 600 zł sponsorowane przez LGD Ziemi Mińskiej, możliwe jest przyznawanie wyróżnień.
 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, drobny upominek oraz nagrodę niespodziankę od Wójta Gminy Jakubów.

 

Szczegóły zawiera Regulamin:

 1. 2024 Regulamin Konkursu kulinarnego.docx
 2. 2024 Karta zgłoszeniowa konkurs kulinarny
 3. 2024 plakat
Konkurs Kulinarny
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuje wykonawcy i  zwraca się prośbą o przedstawienie oferty na:

 1. Organizację i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wizyt studyjnych, każda dla 20 uczestników, na obszarze Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w terminach 6 i 9 maja.

Wizyty w instytucjach kultury:

 • Gombrowicz we Wsoli.
 • Park historyczny Rycerze Bogurodzicy.

Wizyta w gospodarstwie paprykowym – Papryka Przytycka:

 • Zajęcia tematyczne „ Produkt lokalny – rolnictwo, turystyka, kultura”
 • Barek kawowy, ciasto.

Zapewnienie na czas pobytu przewodnika – osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i miejsca do przeprowadzenia zajęć tematycznych „ Produkt lokalny – rolnictwo, turystyka, kultura” .

Zapewnienie w trakcie wizyty obiadu z trzech dań: zupa, drugie danie, deser, napoje.

Przewidywany czas trwania wizyty na terenie LGD Razem dla Radomki 800 – 1700 .

 1. Organizację i przeprowadzenie zajęć tematycznych, w dniu 10 kwietnia 2024r. z mieszkańcami (min. 15 osób) na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej na temat:
 • Smart villages wyzwanie czy konieczność
 • Produkty lokalne podstawą rozwoju przedsiębiorczości.
 • Zapewnienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia zajęć tematycznych.

Przewidywany czas trwania zajęć: 800 – 1600 .

Prosimy o podanie ceny w kwocie brutto tj. z podatkiem VAT za wszystkie elementy zawarte w zapytaniu ofertowym. Częściowe oferty nie będą rozpatrywane. Ewentualne pytania prosimy kierować mailowo na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl  bądź telefonicznie pod numer: 25 758 80 68.

Na oferty oczekujemy do dnia 15 marca 2024r. prosimy o ich przesłanie pocztą tradycyjną, dostarczenie osobiste na adres: LGD Ziemi Mińskiej; ul. J. Tuwima 2A lok. U3 , 05-300 Mińsk Mazowiecki lub mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl

 

Piotr Rawski – Prezes Zarządu

LGD Ziemi Mińskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   12 lutego 2024 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

Porządek obrad 

Protokół Walne Zebranie 11_12_2023r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

LSR_2023_złożona do UM_2024

Plan Komunikacji ze społecznością _LGD ZM 01 2024

Regulamin Rady LGD Ziemi Mińskiej projekt

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

_Procedury wyboru operacji LGD Ziemi Mińskiej

plan szkoleń rada

plan szkoleń zarząd i biuro

Procedura wyboru i oceny grantobiorców_Ziemia Mińska.docx

kryteria wzmocnienie-kapitału-społecznego projekt

kryteria Start DG projekt

kryteria Rozwijanie DG projekt

kryteria Infrastruktura projekt 

Projekt Uchwały Nr 1_02_2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 2_02_2024 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023r.

Projekt Uchwały Nr 3_02_2024 w sprawie wyboru Zarządu

Projekt Uchwały Nr 4_02_2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Nr 5_02_2024

Projekt Uchwały Nr 6_02_2024

Projekt Uchwały Nr 7_02_2024

Projekt Uchwały Nr 8_02_2024

Projekt Uchwały Nr 9_02_2024

Projekt Uchwały Nr 10_02_2024

Projekt Uchwały Nr 11_02_2024

Projekt Uchwały Nr 12_02_2024

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 12.02.2024
czytaj więcej

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 DATA:       26 stycznia 2024 r.

GODZINA: 13.00

MIEJSCE: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, sala konferencyjna.

 PROGRAM:

 1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2023 r.
 2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2023 r.
 3. Dyskusja wokół zagadnień:
  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.3.    W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

3.4.    W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do

osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

3.5.    Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

3.6 Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

3.7 Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?

3.8 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2023 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej.

Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 24  stycznia 2024 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  telefon: 25 758 80 68

Zaproszenie – Warsztat Refleksyjny 2024r.

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024
czytaj więcej

Kurs Kosztorysowania – rekrutacja

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na rozszerzony kurs kosztorysowania

Kurs odbędzie się w dniach 28,29 lutego  i 6,7 marca 2024r. od godziny 8,00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, ul Chełmońskiego 14, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki ( sala konferencyjna na I piętrze). Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest akceptacja Regulaminu rekrutacji i złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs realizowany jest w ramach projektu współpracy „KULT” (Kultura Lokalnie Przestrzeń Inspiracji). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Program kursu kosztorysowania

Regulamin kursu kosztorysowania

Kurs Kosztorysowania – rekrutacja
czytaj więcej

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na szkolenie/warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2024r. od godziny 9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest akceptacja Regulaminu rekrutacji i złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy_Wystąpienia publiczne

Program szkolena_Wystąpienia publiczne

Regulamin rekrutacyjny_Wystąpienia publiczne

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja
czytaj więcej

Korowód kolędowy – relacja

W piątek 8 grudnia w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie odbył się „Korowód kolędowy” – XII edycja. W tym roku partnerem konkursu był Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie. „Korowód kolędowy” to uroczystość-konkurs łączący pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

W  konkursie wzięło udział 14 grup kolędniczych:

„SP 2 KLASA 3″z Sulejówka

LATOWICKI KOROWÓD z Latowicza

MISTOWIACY z Mistowa

KOLĘDNICY Z CEGŁOWA

,,WIŚNIEWSKA DZIATWA ZGRANA” z Wiśniewa

ZESPÓŁ KASIENIECKA z Kałuszyna

RADOSNE GWIAZDKI z Jakubowa

MIĘDZYPOKOLENIOWY ZESPÓŁ RAZEM z Kałuszyna

„BEZ NAZWY” z Dobrego

ŚWIĄTECZNA DRUŻYNA Z HALINOWA

WIELGOLESCY KOLĘDNICY z Wielgolasu

DZIECIĘCY ZASPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-LUDOWY ,,STAŚKOWIACY” GRUPA Z PUSTELNIKA

KOLĘDNICY Z CHOBOTU

DZIECIĘCY ZASPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-LUDOWY ,,STAŚKOWIACY” GRUPA Z STANISŁAWOWA

 

Jury:

Michał Śmigielski – Przewodniczący

Anna Piotrkowicz

Dominika Martoń-Jaroszewska

 

Wspaniałe występy, piękne stroje – jury miało naprawdę trudny wybór żeby wybrać zwycięzców. Po burzliwych obradach wyłoniono następujące miejsca:

I miejsce – ŚWIĄTECZNA DRUŻYNA Z HALINOWA

II miejsce – KOLĘDNICY Z CHOBOTU

III miejsce – LATOWICKI KOROWÓD z Latowicza

wyróżnienie – GRUPA „BEZ NAZWY” z Dobrego

 

Dziękujemy współorganizatorom, jury oraz wszystkim artystom oraz ich opiekunom za udział w naszym wydarzeniu, które wprowadziło magiczną atmosferę świąt.

Korowód kolędowy – relacja
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w  Sali Bankietowej Bianco w miejscowości Barcząca  ul. Prosta 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki ( strona internetowa i wskazówki dojazdu https://salabianco.pl/kontakt/ )  odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 1730 zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Anna Gujska – tel. 510-197-058, Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 4 grudnia (poniedziałek) do godziny 1200.

Porządek Walnego Zebrania Członków 11.12.2023r

Protokół WZCz z 29.05.2023r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.
czytaj więcej

Rekrutacja – kursy językowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach językowych: języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego

Kurs odbędzie się w terminie listopad 2023 r.-czerwiec 2024, kurs języka hiszpańskiego będzie obejmował 75 godzin po 45 minut, kurs języka angielskiego będzie obejmował 137 godzin po 45 minut. Kursy będą się odbywały w siedzibie SJO w Mińsku Mazowieckim. Kursy realizowane są w ramach projektu „Kultura Lokalnie. Przestrzenie inspiracji” o akronimie KULT, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  i jest bezpłatny. Więcej informacji w regulaminie kursu.

Chętnych prosimy o składanie wypełnionych zgłoszeń do biura LGD Ziemi Mińskiej lub wysłanie mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 24.11.2023 r. do godziny 12.00

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

formularz zgłoszeniowy jęz. hiszpański

formularz zgłoszeniowy jęz. angielski

Regulamin_kursy_językowe_kult 2023

Rekrutacja – kursy językowe
czytaj więcej