Informacje

Informacja – Utrudnienia w pracy biura

Informujemy, że w dniach 27.09.2021 r. – 1.10.2021 r. kontakt z pracownikami biura stacjonarnie będzie niemożliwy.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Pauliną Gójską – 510 196 722.

Przepraszamy za niedogodności.

Zapraszamy do biura od 4.10.2021 r.

Informacja – Utrudnienia w pracy biura
czytaj więcej

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie LGD Forum Powiatu Garwolińskiego zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Augustowa pt. „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 30 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiciele Partnerów – LGD Ziemi Mińskiej. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej https://lgd-garwolin.pl/

Pierwszego dnia w hotelu powitali nas przedstawiciele LGD Kanał Augustowski, na wstępie głos zabrał Wiceprezes LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Tomasz Połoczański, powiedział kilka słów o realizowanym projekcie „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”, że „Operacja Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,  następnie rozpoczęliśmy szkolenie nt.

  • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Drugi dzień zaczęliśmy od prezentacji działalności LGD Kanał Augustowski.

Przedstawione zostały główne działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii aktywizacji mieszkańców i wsparcia przedsiębiorców, oraz zasady funkcjonowania LGD w Kanał Augustowski. Działanie LGD z Augustowa jest o tyle ciekawe, że nie postradają oni funduszy z PROW, dysponują tylko EFRR, EFS co nie przeszkadza im w tym by realizować \ działania na rzecz lokalnej społeczności.  Następnie odbyło się spotkanie z władzami terytoriów wchodzących w skład LGD Kanał Augustowski, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego.

Kolejnym punktem programu były wizyty studyjne w miejscach które skorzystały z dofinansowań za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski oraz miejscach, które są ważne dla rozwoju lokalnego.

Odwiedziliśmy Muzeum Kanału Augustowskiego, które zostało dofinansowane z EFRR za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski, mieliśmy okazję też odwiedzić miejscowość Raczki i Dowspuda Pałąc Ludwika Paca ( które to skorzystały ze środków z PROW)

Tego dnia przedstawiciele LGD Kanał Augustowski spotkali się z nami popołudniem by przybliżyć tematy związane z

– rolą produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD

– zrealizowane projekty dobre praktyki i wyzwania  w perspektywie wielofunduszowej.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej odwiedziliśmy Centrum Kultury i Bibliotekę gminy Augustów w Żarnowie gdzie odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Było to ciekawe doświadczenie dla uczestników.

Później miało miejsce krótkie szkolenie nt. wykorzystania potencjału regionu w turystyce, przedstawiono produkty lokalne na ziemiach augustowskich augustowska Jagodzianka, Miodosytnia, Lawendowy Staw,  Augustowska Palarnia Kawy La Kafo.

Wizyta studyjna zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym przez Panie z lokalnych KGW, bazującym na daniach lokalnych min kartacze, babka ziemniaczana czy soczewiaki.

Podczas wyjazdu studyjnego przedstawiciele mazowieckich LGD mieli okazję zobaczyć jak promuje się turystykę i wspiera obszary wiejskie na terenie Podlasia na przykładzie LGD kanał Augustowski, jak wykorzystywane są środki pochodzące z wielofunduszowych LSR. Było mnóstwo okazji do wymiany doświadczeń z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami LGD jak i lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki organizacji wyjazdu studyjnego jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, nawiązaliśmy kontakty międzyregionalne, zainspirowaliśmy się wielofunduszowością – mamy nadzieję ze w kolejnej perspektywie finansowej również w województwie mazowieckim będzie możliwa realizacja wielofunduszowych LSR. Planujemy też dalszą współpracę miedzy LGD partnerskimi – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Kanał Augustowski.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.   

Dokumenty:

  1. Proponowany Porządek obrad WZCz
  2. Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok LGD Ziemi Mińskiej
  3. Protokół WZCz 07.09.2020 r.
  4. Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  5. Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r.

W związku z tym, że mamy sytuację kryzysową spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, bardzo proszę wszystkie osoby , które zdecydują się uczestniczyć w Walnym Zebraniu o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Praca zdalna

W dniach od 8 do 11 czerwca biuro LGD pracuje zdalnie. Prosimy o kontakt telefoniczny po numery telefonów:

Paulina Gójska 510-196-722

Aneta Wójcik 510-197-225

Piotr Rawski 510-197-085

Praca zdalna
czytaj więcej

Zakończona procedura oceny wniosków 3/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2021 – Rozwijanie działalności gospodarczej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwijania działalności gospodarczej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 159 644,99 € co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 638.579,96 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 8 wniosków.

W dniu 28 maja 2021r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady  3/2021

Lista operacji zgodnych z LSR i programem 3/2021

Lista operacji niezgodnych z LSR i programem 3/2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2021

Lista operacji niewybranych do dofinansowania 3/2021

Zakończona procedura oceny wniosków 3/2021
czytaj więcej

Zakończona procedura oceny wniosków 2/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  podejmowania działalności gospodarczej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór:  269 887,76 € co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1.079.551,04  zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 24 wnioski.

W dniu 28 maja 2021r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

protokół z posiedzenia Rady 2/2021 

lista operacje wybrane podejmowanie 2 2021

lista operacji zgodnych z lsr i programem

 

Zakończona procedura oceny wniosków 2/2021
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości -projekt współpracy LAW

LGD Ziemi Mińskiej zaprasza na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. „ABC przedsiębiorczości” realizowanego w ramach projektu współpracy Lokalna Akademia Współpracy ( akronim LAW) podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady zakładania i prowadzenia firmy, zasady rozliczeń z ZUS i US, wybór formy opodatkowania, możliwości finansowania firmy ze środków zewnętrznych oraz wiele innych – szczegóły zawiera program szkolenia. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 r. w godzinach 8-17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów. Podczas szkolenia będzie zapewniony catering. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

plan szkolenia ABC Przedsiebiorczosci

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości -projekt współpracy LAW
czytaj więcej

Zakończona procedura oceny wniosków 1/2021

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w §2 ust.1, pkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 338 921,13 € co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1 355 684,52 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 13 wniosków.

W dniu 30 kwietnia 2021r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR 1/2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania 1/2021

Protokół 1/2021

Zakończona procedura oceny wniosków 1/2021
czytaj więcej

Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 1/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

338 921,13 € co przy kursie indykatywnym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1 355 684,52 zł

Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

     13     1 345 250,09 zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 5 czerwca 2021r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

 

Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej