Informacje

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w  Sali Bankietowej Bianco w miejscowości Barcząca  ul. Prosta 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki ( strona internetowa i wskazówki dojazdu https://salabianco.pl/kontakt/ )  odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 1730 zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Anna Gujska – tel. 510-197-058, Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 4 grudnia (poniedziałek) do godziny 1200.

Porządek Walnego Zebrania Członków 11.12.2023r

Protokół WZCz z 29.05.2023r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 11 grudnia 2023 r.
czytaj więcej

Relacja ze szkolenia

Dnia 07.11.2023 r. w sali konferencyjnej w budynku Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyło się szkolenie, którego tematem był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach szkolenia omówione były m. in. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z tego zakresu, wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 wraz ze sposobem jego wypełniania, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 i zasady ich wypełniania. Na końcu uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Relacja ze szkolenia
czytaj więcej

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu

W dniach 18-20.10.2023 r. grupa 40 osób odbyła wizytę studyjną pt. ,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” na teren działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Grupę docelową tworzyli lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD Ziemi Mińskiej, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD, a także przedstawiciele Partnera – Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z realizacją projektów w ramach PROW 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz plany realizacji PROW 2021-2027. Po czym wzięli udział w dyskusji porównując działania na terenie powiatu Mińskiego. Następnie została zrealizowana wizyta w Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, gm. Pawłów, która powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Grupa zapoznała się z tajemnicą powstania wina, poszerzyła wiedzę na temat prowadzonej działalności i sposobu pozyskiwania funduszy po czym nastąpiła degustacja swojskich potraw.

Drugiego dnia odbyła się Wizyta na Świętym Krzyżu gdzie, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektem dofinansowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz wysłuchali wykładu pt: Działalność kulturalna, a pozyskiwanie funduszy europejskich. Kolejna wizyta została zrealizowana w gospodarstwie B&B Bronkowice – beneficjent (premia) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Członkowie LGD zobaczyli czym zajmuję się gospodarstwo, czyli promocją i wykorzystaniem produktów lokalnych, poznali źródła finansowania działalności oraz poznali sposoby działania – wykorzystania produktów lokalnych, aktywizacji społeczeństwa oraz wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Grupa podczas wykładu pozyskała także cenne informacje nt. wykorzystania środków w ramach LSR na terenie LGD w tym gminy Iwaniska.

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego na teren Województwa Świętokrzyskiego była Wizyta w Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi , który został zaprojektowany w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie zbudowany przez Gminę Nowa Słupia ze środków RPO Woj. Świętokrzyskiego. Gminny Ośrodek Kultury zarządzający placówką korzystał ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki  wizycie studyjnej pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” uczestnicy nabyli wiedzę na temat pozyskiwania funduszy, została pobudzona ich aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Wyjazd z pewnością przyczyni się do przeniesienia poznanych dobrych praktyk na teren działania LGD ZM oraz zapoczątkowanie współpracy międzyregionalnej.

 

 

,,Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” – relacja z wyjazdu
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2023

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Korowód kolędowy” .Korowód kolędowy” to uroczystość, konkurs organizowany rokrocznie przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej w partnerstwie z miastami, gminami, szkołami, ośrodkami kultury z terenu LGD.  Jest to już 12 edycja tego wydarzenia.  W tym roku partnerem jest Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie oraz Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie. Konkurs  odbędzie się  w Auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie ul. Okuniewska 115 (wejście od ul. B.Prusa); 05-074 Halinów w dniu 8 grudnia (piątek) 2023r. od godz. 1000.  W konkursie przewidziane są cenne nagrody, które zostaną przyznane  za zajęcie trzech pierwszych miejsc:

I miejsce – bon pieniężny o wartości 3.000,00 zł

II miejsce – bon pieniężny o wartości 2.500,00 zł

III miejsce – bon pieniężny o wartości 2.000,00 zł

Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia – bony pieniężne po 500,00 zł

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2023 r. na karcie zgłoszenia. 

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin 

Korowód Kolędowy 2023
czytaj więcej

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”

LGD Ziemi Mińskiej realizuje operacje pn. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania

Termin wyjazdu: 18-20 października 2023 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizu je wyjazd studyjny pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie członkowie i pracownicy LGD Ziemi Mińskiej (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego” – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji)

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 września 2023 r. do godziny 09.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki  lub przesyłanie formularza na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

REGULAMIN REKRUTACYJNY

zgłoszenie wyjazd studyjny

ROGRAM

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”
czytaj więcej

Zakończona ocena wniosków nabór 1/2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w §2 ust.1, pkt 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 387 427,64 €  co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 1 549 710,56 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 13 wniosków.

W dniu 25 sierpnia 2023r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

protokól 1/2023

lista operacji zgodnych z LSR i PROW 2014-2020

lista operacji wybranych do dofinansowania 1/2023

 

Zakończona ocena wniosków nabór 1/2023
czytaj więcej

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory

W dniach 29.07.2023 do 3.08.2023 r. grupa 14 aktywnie działających członków LGD Ziemi Mińskiej odbyła wizytę studyjną do Portugalii – na  Azory. Wizyta miała na celu rozwijanie kompetencji oraz poszerzenie horyzontów organizacji w celu działań na rzecz edukacji i aktywizacji społeczności lokalnej. Podczas wizyty przedstawiciele LGD, wzięli udział w warsztatach w ramach działań edukacyjnych oraz zapoznali się z działalnością w sferze edukacji dorosłych, a także promocji tych działań. Przedstawiciele LGD Arde pokazali członkom LGD Ziemi Mińskiej piękny ogród botaniczny – Terra Nostra Park oraz gorące źródła oraz zaprezentowali warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem produktów lokalnych. Partnerzy podczas spotkań wspólnie z członkami LGD konsultowali sposoby dalszych, wspólnych działań mających na celu wspieranie edukacji, rozwój obszarów wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację międzypokoleniową oraz rozwój kultury lokalnej przez wspieranie edukacji historycznej. Wizyta studyjna z pewnością zaowocuje wypracowaniem rekomendacji na rzecz dalszego działania w sektorze edukacji dorosłych, aktywizacją grupy docelowej, a przede wszystkich zastosowaniem nabytej wiedzy w dalszej działalności.

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory
czytaj więcej

Relacja ze szkolenia

Dnia 21.06.2023 r., w sali konferencyjnej w budynku Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyło się szkolenie, którego tematem był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach szkolenia omówione były m. in. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z tego zakresu, wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 wraz ze sposobem jego wypełniania, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 i zasady ich wypełniania. Na końcu uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Relacja ze szkolenia
czytaj więcej

Wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu Kulturalnie połączeni

W ramach międzynarodowego projektu ”Culturally conected” realizowanego w programie Erasmus + w dniach 12-16 czerwca 2023 r. grupa 14 reprezentantów LGD Ziemi Mińskiej odbyła wizytę studyjną w Hiszpanii. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym obszaru Guadalhorce, głównie z działalnością edukacyjną oraz polegającą na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wzięliśmy udział w warsztatach językowych z młodzieżą, edukacyjnych oraz prospołecznych, które mają na celu wspieranie edukacji, rozwój obszarów wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację międzypokoleniową oraz rozwój kultury lokalnej przez wspieranie edukacji historycznej. Dzięki przeprowadzonym warsztatom z wykorzystaniem oliwek i pomarańczy w słonecznej i malowniczej  poznaliśmy sposoby produkcji oraz promocji produktów lokalnych, które bardzo nas zainspirowały. Liczne spotkania z organizacjami i samorządami pozwoliły nam na zapoznanie się z problemami organizacji oraz zainspirowały nas do nowych rozwiązań jakie możemy wcielić do naszej organizacji.

Bardzo dziękujemy naszym partnerom za miłe przyjęcie, za wymianę doświadczeń oraz za pokazanie wielu ciekawych miejsc i sposobów na atrakcyjną edukację dorosłych.

program wizyty studyjnej Guadalhorce 12-16.06.2023

 

Wizyta studyjna w Hiszpanii w ramach projektu Kulturalnie połączeni
czytaj więcej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej